خانه / واحد علمی

واحد علمی

ماهیت علم و بحثی درباره امکان کشف واقع

کسانی که علم را کشف واقع می دانند منکر وجود خطا در ذهن نیستند و ثانیا خود همین پی بردن به خطا دلیل براین است که یک سلسله حقایق قطعی درک کرده ایم که آنها را مقیاس قرار داده ایم واز روی آنها به خطا پی برده ایم. به گزارش …

بیشتر بخوانید »